Mutlu Şahin

Bağımsız Belgesel Sinema Yönetmeni Mutlu Şahin’in Kültür Bakanlığı Müracaatı ve Neticesi

Kültür Bakanı Sn. Ertuğrul Günay’a gönderdiğim mektubuma bakan adına Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürü Dr. Ş. Abdurrahman Çelik tarafından tarafıma yazılı cevap gönderildi…

Fakat sorularıma net yanıtlar vermek yerine sadece kurulun işleyişini anlatan yüzeysel ve genel yanıt verilmiş… Bu durumda Sinema Destek Kurulu kararlarının yürütmeyi durdurma ve idari dava açma kararı aldım… Bu konuda destek ve duyarlılığınızı bekliyorum…

Bakanlığın göndermiş olduğu yanıt ve bakanlığa yanıtlaması talebiyle göndermiş olduğum mektup EK’tedir… Bilgilerinize sunarım…

Saygılarımla…

Mutlu ŞAHİN
0555 305 1 222
Sahrayıcedit Atatürk Cad, Şehit İlhanlar Sok, Başak Ap, No: 21/1,
Erenköy – İSTANBUL.
mutlusahin@gmail.com

*****

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü Cevabı:

T. C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü

Sayın Mutlu ŞAHİN

İlgi: 13.05.2008 tarihli yazınız.

İlgi yazıda kayıtlı olan “Sinema Destekleme Kurulu”na yönelik şikayetinizin yer aldığı yazı incelenmiştir.

Sinema sektörünün güçlendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla Bakanlık kaynaklarından 2008 yılı Destekleme Kurulu Toplantısı’nda uzun metrajlı Film Projelerine 4.260.000.- YTL. “Belgesel Film Yapım”, “Senaryo ve Diyalog Yazım ve Geliştirme”, “Amatör Film Yapım”, “Belgesel Film Yapım Geliştirme”, “Animasyon” ve “Kurgu Film Yapım Geliştirme” projelerine toplam 1.471.000.- YTL. destek aktarılmıştır.

Destekleme Kurulu; Bakanlık temsilcisi Başkanlığında, ilgili alan meslek birliklerinin (SESAM, SETEM, FİYAB, BSB, TESİYAB, SİNE-BİR, SEYAP) tamamen Bakanlıktan bağımsız olarak kendi yönetim kurulları tarafından seçilen birer temsilci ve sinema alanında temayüz etmiş Bakanlıkça seçilen üç üyenin katılımıyla oluşturulmaktadır. Söz konusu kurulda, Bakanlığımız bir üye ile temsil edilmekte olup, kurul toplam 11 üyeden teşekkül etmektedir. Bakanlık temsilcisi dahil her üye bir oy hakkına sahiptir. Kararlar katılanların oy çokluğuyla alınmaktadır. Söz konusu kurul; sinema alanında faaliyet gösteren meslek birliği temsilcilerinin çoğunlukta olduğu sinema profesyonellerinden oluşan ve kararlarını tamamen bağımsız olarak alabilen bir kurul niteliğindedir. Kurul üyelerine yürütmekte oldukları görevden dolayı herhangi bir maaş ödemesi yapılmamaktadır.

Ancak; toplantı başına huzur hakkı ödemesi ile okuduğu her sayfa başına ödeme yapılmaktadır.

Destek talebinde bulunulan her proje, kurul üyelerince, senaryo ve proje dosyasında bulunan diğer belgelerle birlikte ayrı ayrı incelenerek, değerlendirilmektedir. Projeler, 5224 Sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun ve ona bağlı olarak çıkarılan Destekleme Yönetmeliğinin 14. Maddesinde yer alan kriterler doğrultusunda hazırlanan “proje değerlendirme ve puantaj formları” üzerinde değerlendirilmektedir. Bu formda;

-“Senaryonun Özgünlüğü”,

-“Kültürel Sanatsal ve Estetik Açıdan Değeri veya Ulusal Kültürümüz ve Kültürel Değerlerimizin Tanıtımına Katkısı”,

-“Bütçe ve Finans Planının Gerçekçiliği, Proje Uygulama Takviminin Uygunluğu”,

-“Yapımcı, Yönetmen ve Yapıma Katılan Sanat Ekibinin Alanlarındaki Deneyimi”,

-“Filmin Ulusal ve Uluslararası Dolaşım Potansiyeli”,

-“Sinemamıza Genç Yeteneklerin Kazandırılmasına Etkisi”,

-“Proje Ekibinin Ulusal ve Uluslararası Sahada Gerçekleştirdiği Başarılar” gibi kriterler yer almaktadır.

Her bir proje yukarıda belirtilen puantaj kriterlerine göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her projenin 11 Kurul üyesinden almış olduğu puanlar tek tek toplanır ve projenin aritmetik ortalaması alınarak sonuç puanı tespit edilir. Tüm projelerin sonuç puanların dökümü alınıp en düşük ve en yüksek proje puanı düşülerek proje puanları toplamının ağırlıklı ortalaması bulunur.

Ağırlıklı ortalamanın üzeride kalan projeler, kurul üyelerinin tek tek görüşleri alınarak desteklenmeye değer bulunanlar tespit edilir. Daha sonra Kurulca; destekleme için ayrılan kaynak miktarı, projelerin maliyet ve bütçesi göz önüne alınarak paylaştırılıp destekleme miktarları belirlenir.

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı gibi puantaj sistemi tamamen proje odaklı olup objektif ve adil bir değerlendirmenin yapılmasına yol açmaktadır. Kurul Kararları mevzuatımız gereği; Bakan onayı ile yürürlük kazandıktan sonra Bakanlık web sitesinde ilgililerin bilgisine sunulmaktadır.

Sinema projelerine iki aşamada destek verilmekte olup, bunlardan yapım öncesi proje destekleri geri ödemesiz, yapım destekleri ise geri ödemeli olarak verilmektedir. Yapım destekleri geri ödemeli olduğundan; mali mevzuat gereği teminat alınması zorunludur.

Ayrıca; yapım öncesi aşamasında araştırma-geliştirme, senaryo ve diyalog yazım geliştirme, animasyon-kısa film-belgesel yapım geliştirme ve amatör yapım-belgesel yapım projelerine geri ödemesiz destek verilerek bu alanda genç yeteneklere de fırsat sağlanmaktadır.

5224 Sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun uygulamaya girdiği 2005 yılından itibaren sinema sektöründe bir canlanma baş göstermiş, film üretimi artmış, Türk filmleri uluslararası film festivallerinde üst üste ödüller almaya başlamış, bu sayede sektörün dışa açılma süreci hızlanmıştır. Bakanlık olarak vermiş olduğumuz desteklerin Türk sinemasını teşvik ettiğini, geliştirdiğini görmek verilen desteklerin ne kadar doğru amaçlar için kullanıldığının da bir göstergesi olarak kabul edilmelidir.

Sinema sektörüne yapılan destekler artan bir oranda devam edecek, bugün olduğu gibi gelecek yıllarda da özendirilen, desteklenen, alkışlanan Türk sineması ülkemizin gururu olacaktır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Dr. Ş. Abdurrahman ÇELİK
Bakan a.
Genel Müdür

*****

Mutlu Şahin’in Dilekçesi:

T. C. Kültür Bakanı Sn. Ertuğrul Günay Makamına

Aşağıdaki sorumun BİLGİ EDİNME YASASI gereğince, T. C. Kültür Bakanı Sn. Ertuğrul Günay tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim… 12/05/2008

T. C. Kültür Bakanlığı Sinema Destek Kurulu 2008/2 sayılı (dönemi) kararında YEĞENLERE ENİŞTELERE FON kararı çıktı, Bağımsız öteki sinemacılar ise yine desteklenmedi…

Uzman Film adına çıkan proje, Kültür Bakanlığı Sinema Destek Kurulu üyesi Faruk Turgut’un YEĞENİ; Görkem Turgut’undur.!!

Yıldız Film adına çıkan proje, Kültür Bakanlığı Sinema Destek Kurulu üyesi İsmail Güneş’in KARDEŞİ; Mehmet Güneş’indir.!!

ve yine Tunç Okan, Kültür Bakanlığı Sinema Destek Kurulu üyesi Cengiz Ergun’un ENİŞTESİDİR.!!

1. Kültür Bakanlığı Sinema Destek Kurulu üyelerinin tamamı kimlerden oluşmaktadır?

2. Kuruldaki üyelerin akrabalarının projelerinin desteklenmesi konusundaki gerekçeli kararları nelerdir?

3. Dünyanın her yerinde Ulusal Bağımsız Sinema desteklenirken, Türkiye Cumhuriyeti’nde neden maddi sorunu olmayan Zengin Tekel büyük yapımcılar desteklenmektedir?

4. Sinema Destek Kurulu proje destek puanlama sistemi kriterleri nasıl bir sistemle çalışmaktadır ve hangi kıstaslara göre puanlama yapılmaktadır?

5. Sinema Destek Kurulu üyeliğine kimler ve hangi kıstaslara gore seçilmektedir ve maaşları ne kadardır?

6. Sinema Destek Kurulu üyelerince destek projeleri reddedilen sinemacıların tam listesi neden “başarısız oldukları” için reddedildiği izlenimi bırakacak şekilde kamuoyuna açıklanmaktadır? Kişinin kendisine özel olarak açıklanamazmı?

7. Proje desteği için Sinema Destek Kurulu neden film bütçesinin tamamının maddi değeri kadar banka teminatı ve ipotek istemektedir? Türkiye koşullarında bir sinemacının bu banka teminatı ve ipoteği gösteremeyeceği bakanlığınızca bilinmiyormu?

(12 Mayıs 2008)

Mutlu ŞAHİN
(Bağımsız Belgesel Sinema Yönetmeni)
Sahrayıcedit Atatürk Cad, Şehit İlhanlar Sok, Başak Ap, No: 21/1,
Erenköy – İSTANBUL.
Tel: 0555 305 1 222
e-posta: mutlusahin@gmail.com

    DİĞER YAZILARI

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sinemacılık ve Filmcilik Yararına Bağımsız İletişim Platformu